Stav objednávky
Informace
Zákaznická linka
+ 420 272 071 381

Všeobecné obchodní podmínky

VOP společnosti ROSSMANN, spol. s r.o. pro poskytování fotoslužeb


 Úvodní ustanovení 

 • Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na všechny smlouvy o dílo, jejichž předmětem je poskytování fotoslužeb, mezi společností CeWe Color, a.s. se sídlem Kloknerova 24/2278, 148 00 Praha 4, Chodov, IČO: 49241338, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze, oddíl b, vložka 2111 (dále jen Zhotovitel nebo CEWE), za součinnosti společnosti ROSSMANN, spol. s r.o., IČ 61246093, se sídlem Praha 4, Na Pankráci 1683/127, PSČ 140 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce č. 28492 (dále také jako Zástupce zhotovitele nebo ROSSMANN) a právnickou nebo fyzickou osobou, které Zhotovitel poskytuje dále specifikované fotoslužby (dále jen Zákazník). 
 • Fotoslužbami se rozumí sběr a vyřízení fotozakázek zákazníků. Fotozakázkou se rozumí služby a výrobky poskytované CEWE koncovým zákazníkům v rámci jeho podnikatelské činnosti zhotovené z dat, resp. s využitím dat poskytnutých Zákazníky, např. nikoli však výlučně zpracování fotografií, přenos fotografií na dárkové předměty, CEWE FOTOKNIHY atd. Fotoslužby jsou určeny pouze pro Zákazníky ve věku 15 let a výše.  
 • Při uzavírání smlouvy o dílo se vychází ze skutečnosti, že Zákazník je seznámen s těmito „Všeobecnými obchodními podmínkami“ a dalšími níže popsanými

 
Uzavření smlouvy o dílo 

 • U objednávek svyzvednutím na prodejně ROSSMANN (kdy zákazník zadá možnost vyzvednutí zhotovených fotoproduktů v libovolné prodejně ROSSMANN), dojde k uzavření smlouvy o dílo doručením objednávky Zákazníka Zhotoviteli, kdy objednávka byla zadána prostřednictvím: 
 1. internetové fotosběrny ROSSMANN na adrese rossmann-fotoshop.cz;
 2. programu „CEWE fotosvět“, kterým bude objednána fotozakázka online;
 3. zákaznického fotosáčku na všech prodejnách ROSSMANN;
 4. CEWE fotokiosku na všech prodejnách ROSSMANN;
 5. mobilní aplikace „CEWE fotosvět“. 
 • Podstatnými náležitostmi smlouvy o dílo jsou předmět plnění díla, cena díla, termín a způsob dodání. Pokud jde o cenu, termín a způsob plnění, odkazuje zhotovitel na platnou nabídku cen, včetně termínu a způsobu plnění, jež jsou vždy nedílnou součástí těchto VOP a jsou uveřejněna na rossmann-fotoshop.cz/cenik-fotosluzeb.html
 • Uzavřením smlouvy dle bodu II.1 VOP přistupuje Zákazník na tyto VOP a uzavírá se Zhotovitelem smlouvu o dílo. Objednávka Zákazníka ve smyslu těchto VOP je, podle § 1740 a násl. občanského zákoníku, považována za přijetí návrhu Zhotovitele na uzavření smlouvy. V případě internetové objednávky obdrží navíc Zákazník potvrzení o přijetí objednávky na svoji e-mailovou adresu. 
 • Před uzavřením smlouvy o dílo podle tohoto článku II. odst. 1 písm. a), b) a e) a odst. 2 písm. a), b) a c) je Zákazník povinen provést registraci svého účtu. Obsahem účtu jsou mimo jiné osobní údaje Zákazníka, jejichž správcem je společnost CEWE. Zákazník obdržel při registraci informace o ochraně osobních údajů vyžadované příslušnými právními předpisy, které jsou uveřejněny také na webových stránkách rossmann-fotoshop.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.html
 • Přihlášení k zákaznickému účtu probíhá zadáním e-mailové adresy a hesla. Heslo je Zákazník povinen udržovat v tajnosti a může jej kdykoli změnit.

 
Předmět plnění 

 • Předmětem plnění je zhotovení fotoproduktu a poskytnutí souvisejících fotoslužeb, kdy objednávaný fotoprodukt je specifikován ve smlouvě o dílo (resp. v objednávce). 
 • Určení předmětu díla musí být jednoznačné, určité. Musí též odpovídat platné nabídce Zhotovitele, pokud jde o cenu, kvalitu, termín a způsob dodání díla. Neakceptováním platných podmínek nabídky Zhotovitele, či jejich akceptování Zákazníkem s výhradou, nedochází k uzavření smlouvy.

 
Práva a povinnosti Zhotovitele 

 • Zhotovitel se zavazuje Zákazníkovi zhotovit a dodat objednané fotoprodukty v množství, kvalitě a lhůtě dohodnuté ve smlouvě o dílo. Není-li dohodnuto jinak, Zhotovitel provede dílo v kvalitě obvyklé a v souladu s nabídkou Zhotovitele platnou v den uzavření smlouvy, přijetí či potvrzení objednávky.
   
 • Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, pokud neobsahuje úplné údaje o Zákazníkovi či neobsahuje klasickou předlohu vůbec nebo je tato vadná (zcela nebo částečně). Zhotovitel je zároveň oprávněn odmítnout objednávku zadanou přes internet, pokud tato obsahuje poškozené soubory dat, dále v případě, kdy Zákazník nedodrží postup zadávání zakázky, který internetová aplikace nabízí, nebo v případě, že při objednávce došlo ke zjevné technické závadě.
   
 • Zhotovitel nenese žádnou odpovědnost za obsah přijatých paměťových nosičů, případně za změnu či odstranění tohoto obsahu v případě, že tento obsahoval počítačové viry.
   
 • Zhotovitel neodpovídá za ztrátu nebo poškození objednávky ani za ztrátu nebo poškození souborů nebo dat posílaných po elektronických přenosových cestách, sítích a serverech.
   
 • Zhotovitel je oprávněn kdykoli odmítnout objednávku a zpracování objednávky i v jejím zpracování nepokračovat, pokud obsahuje obrazový či jiný materiál, který je v rozporu se všeobecně závaznými právními předpisy a obecnými pravidly morálky – zejména pornografii, dětskou pornografii, zobrazené násilí na lidech či zvířatech apod.
   
 • Za účelem zhotovení fotoproduktů dle objednávky, kontroly kvality zakázky, úpravy technických parametrů předaných dat nebo podkladů za účelem dosažení nejlepší možné kvality, je Zhotovitel oprávněn tuto objednávku použít a modifikovat. Zhotovitel nesmí předaná data nebo podklady použít k jiným účelům, než je plnění smluvních povinností.
   
 • Zhotovitel je oprávněn ke zhotovení zakázky využít třetích osob, přičemž za zhotovení zakázky odpovídá tak, jako by zakázku prováděl zcela sám.
   
 • Jestliže nastanou okolnosti mající charakter vyšší moci, které brání Zhotoviteli v plnění smluvních závazků, má Zhotovitel právo přiměřeně prodloužit termín dodávky nebo od smlouvy odstoupit. Zhotovitel v tom případě nenese odpovědnost za vzniklé škody.
   
 • Vyšší mocí se rozumí okolnosti zvláštní povahy, které brání Zhotoviteli, dočasně nebo dlouhodobě, v plnění smluvních povinností, a které nastaly po uzavření smlouvy a nemohou být Zhotovitelem odvráceny.

 
Práva a povinnosti Zákazníka 

 • Pokud Zákazníkem učiněná objednávka obsahuje jakékoli podmínky, které jsou v rozporu se smlouvou nebo s těmito VOP, nebo pokud Zákazník připojí k objednávce jiné písemnosti či jakékoli další podmínky, nestávají se tyto součástí smlouvy a nejsou pro Zhotovitele závazné. V takovém případě se taková objednávky s dalšími podmínkami stává návrhem smlouvy o dílo, kdy k jejímu uzavření dochází až potvrzením takové objednávky ze strany Zhotovitele.
   
 • Za zakázku zpracovanou a dodanou Zhotovitelem je Zákazník povinen uhradit cenu dle platného ceníku v den uzavření smlouvy, resp. potvrzením objednávky Zhotovitelem. Cena zakázky se skládá z ceny produktu, dopravného a balného a platného DPH, vše podle platného ceníku Zhotovitele. Do doby úplného zaplacení ceny zakázky zůstávají objednané fotoprodukty ve vlastnictví Zhotovitele.
   
 • Zákazník bere na vědomí, že v případě objednání více produktů z různých produktových skupin v jedné objednávce, bude objednávka automaticky rozdělena do více zakázek po produktových skupinách a ke každé zakázce bude účtováno dopravné a balné. Produktové skupiny jsou následující: CEWE FOTOKNIHY, Fotografie – kvalita standard, Fotografie – kvalita premium, Velké formáty na fotopapír, Fotodárky, Fotoobrazy a plakáty, Kalendáře, Pohledy a přání, Kryty na mobil, Art Prints.
   
 • Zákazník odpovídá za obsah objednávky a za zajištění svých obrazových dat (např. archivace digitálních fotografických souborů) poskytnutých Zhotoviteli v souvislosti s objednávkou.
   
 • Za obsah obrazových souborů je plně zodpovědný Zákazník. Zákazník prohlašuje, že je majitelem autorských práv obrazového materiálu v objednávce a plně zodpovídá za případná porušení autorských či jiných práv a za případnou způsobenou škodu.

 
Uzavření smlouvy o dílo na prodejnách ROSSMANN: 

 1. Uzavírá-li zákazník smlouvu o dílo v některé z prodejen ROSSMANN, řídí se při zadávání objednávky těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den. Platnou objednávkou je v tomto případě zákazníkem řádně vyplněný zakázkový fotosáček odevzdaný na prodejně ROSSMANN. 

 2. Zhotovitel je oprávněn odmítnout objednávku, která obsahuje neúplné údaje o zákazníkovi, není učiněna v souladu s těmito VOP a platnou nabídkou služeb zhotovitele v uvedený den, případně je neúplná či neurčitá. 

 3. U smlouvy o dílo uzavřené v konkrétní prodejně ROSSMANN je místem dodání díla i platebním místem Zákazníkem zvolená prodejna. 

 4. Pokud Zákazník vhodí do fotosáčku jiný předmět než ten, který je pro zhotovení předmětné zakázky specifikován v těchto VOP (např. kinofilm, CD, negativ apod.), nenese Zhotovitel žádnou odpovědnost za jeho případnou ztrátu nebo poškození.

 5. Pokud Zákazník objednává zhotovení fotografií prostřednictvím CEWE fotokiosku, kterým bude objednána fotozakázka online na prodejně, musí Zákazník uvést nezbytné osobní údaje. V případě chybného zadání osobních údajů Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání zakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce přes CEWE fotokiosku.

 
Uzavření smlouvy o dílo prostřednictvím protředků komunikace na dálku: 

 1. Uzavírá-li Zákazník smlouvu o dílo prostřednictvím internetových stránek rossmann-fotoshop.cz, programu „CEWE fotosvět“ nebo mobilní aplikace „CEWE fotosvět“ (dále vše jen „online aplikace“), bude mu hotová fotozakázka zaslána dle jeho volby na prodejnu ROSSMANN určenou v objednávce. 

 2. Při zadávání objednávky prostřednictvím online aplikace je Zákazník povinen dodržovat postup zadávání, který tato online aplikace nabízí. Pokud Zákazník tento postup nedodrží, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout. V případě chybného zadání osobních údajů při registraci, resp. před potvrzením objednávky, Zhotovitel neručí za úspěšné dohledání zakázky. Zákazník plně zodpovídá za správnost údajů uvedených v registraci, resp. v objednávce. Zákazník může před potvrzením objednávky vždy údaje opravit v rámci svého registrovaného účtu (viz informace o ochraně osobních údajů ZDE). 

 3. Zástupce zhotovitele vydá Zákazníkovi zhotovené fotoprodukty pouze na základě řádné objednávky učiněné prostřednictvím online aplikace a po zaplacení dohodnuté ceny.

 
Poskytování služeb Zhotovitelem je omezeno územím České republiky. Objednací adresa se vždy musí nacházet na území České republiky:

 

 1. Pokud je Zhotoviteli objednávka doručena prostřednictvím online aplikace v den jejího odeslání a její přijetí je zhotovitelem potvrzeno prostřednictvím e-mailu téhož dne, je tento den dnem přijetí objednávky. V ostatních případech je dnem přijetí objednávky den následující po dni odeslání objednávky Zákazníkem.

 2. Objednávka fotoproduktů musí obsahovat nepoškozené soubory dat a musí být ve správném formátu. Pokud tato podmínka není splněna, je Zhotovitel oprávněn objednávku odmítnout.

 3. Zákazník není oprávněn po odeslání objednávky tuto objednávku jednostranně zrušit ani jakkoliv měnit, je-li objednávka odeslána a Zhotovitelem přijata již ke zpracování. V takovém případě je Zákazník povinen zhotovené fotoprodukty převzít a uhradit za ně příslušnou cenu.

 4. Z důvodu zpracování osobních údajů se může registrovat a objednat fotozakázku pouze zákazník starší 15 let.

 
Záruka, kvalita, reklamace 

 • Zhotovitel dodá nepoškozenou fotozakázku, resp. fotoprodukty v kvalitě, která byla sjednána či určena objednávkou. Nebyla-li kvalita sjednána či určena objednávkou, bude fotozakázka, resp. fotoprodukty dodány v kvalitě obvyklé vzhledem k účelu použití a ceně.
   
 • Vlastnictví a nebezpečí škody na fotoproduktech přechází na Zákazníka převzetím a zaplacením dohodnuté ceny za hotovou fotozakázku. Zákazník je oprávněn otevřít fotosáček se zhotovenými fotoprodukty až po úhradě fotozakázky. Pokud Zákazník tuto svou povinnost poruší, pak Zhotovitel neodpovídá za škody na fotoproduktech, ledaže Zákazník prokáže, že takovou škodu sám nezpůsobil.
   
 • Zhotovitel zodpovídá za vady fotoproduktů, co do provedení či balení fotoproduktů. Zhotovitel nezodpovídá za vady, jejichž příčinou je vadný materiál (zejména vadná data, formát kinofilmu, CD apod.) dodaný Zákazníkem.
   
 • V případě poškození nebo ztráty datového nosiče nebo filmového materiálu ručí Zhotovitel pouze do výše materiální hodnoty poškozeného nebo ztraceného materiálu.
   
 • V případě, že fotoprodukty vykazují vady, je Zhotovitel oprávněn buď vadu odstranit, nebo dodat nové bezvadné fotoprodukty. V případě reklamace díla postupuje Zákazník podle platného reklamačního řádu Zhotovitele. 
 • Postup pro provádění reklamací zhotovených fotoproduktů je popsán v Reklamačním řádu, který tvoří Přílohu k těmto VOP.

 
Dodání, převzetí fotozakázky
 

Dodání, převzetí fotozakázky v prodejnách ROSSMANN: 

 1. Zákazník se zavazuje vyzvednout si zhotovenou fotozakázku v místě určení a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení fotozakázky a předpokládaném termínu doručení formou e-mailu. Zhotovitel zodpovídá za uložení fotozakázky po dobu tří měsíců od data doručení do místa určení. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho fotozakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude fotozakázka skartována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny fotozakázky.

 2. Fotozakázka bude Zhotovitelem dodána ve lhůtě uvedené v ceníku platném v den uzavření smlouvy.

 3. Fotozakázka bude Zákazníkovi vydána výhradně oproti předložení útržku fotosáčku nebo nahlášení čísla fotozakázky (uvedeno v potvrzujícím emailu u elektronických objednávek). Z důvodu ochrany osobních údajů a zajištění výdeje fotozakázky oprávněné osobě není možný výdej fotozakázky na základě jiných údajů.

 4. Zákazník je povinen se při vyzvednutí zhotovené fotozakázky v konkrétní prodejně ROSSMANN řídit těmito VOP, pokyny obsluhy, též nabídkou služeb zhotovitele platnou pro daný den.

 
Dodání, převzetí zakázky zasílané prostřednictvím přepravce na udanou adresu: 

 1. Zákazník se zavazuje převzít zhotovenou fotozakázku od přepravce a tuto uhradit. Zhotovitel informuje Zákazníka o vyhotovení fotozakázky a jejím předání dopravci formou e-mailu. V případě, že se nepodaří přepravci dle podmínek přepravce doručit zhotovenou fotozakázku, přepravce vrátí fotozakázku zpět Zhotoviteli. Zhotovitel zodpovídá za uložení zhotovené fotozakázky po dobu tří měsíců od data vrácení fotozakázky. Zhotovitel v tomto případě upozorní Zákazníka na skutečnost, že jeho zhotovená fotozakázka dosud nebyla vyzvednuta a vyzve jej k vyzvednutí. Po marném uplynutí této doby bude zhotovená fotozakázka skartována, čímž není dotčen nárok Zhotovitele na úhradu ceny fotozakázky.

 2. Při převzetí vyhotovené fotozakázky od přepravce, je povinen Zákazník zkontrolovat neporušenost obalů zásilky a v případě jejich viditelného porušení, Zákazník buď odmítne převzít poškozenou zásilku nebo tento stav ihned oznámí přepravci, sepíše s řidičem na místě protokol o poškozené zásilce do přepravního listu. Zásilku je tak možné převzít i s touto vadou bez obavy s následným uplatňováním případné vady u fotozakázky. Pokud adresát po převzetí zásilky dodatečně zjistí, že obsah je poškozen z důvodu přepravy, uplatňuje reklamaci dle Reklamačního řádu.

  Evidence tržeb 

 • Podle zákona č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, v platném znění, je Zhotovitel povinen vystavit Zákazníkovi účtenku. Zároveň je Zhotovitel povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 
Mimosoudní řešení sporů 

 • V souladu s informační povinností stanovenou zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, informuje Zhotovitel Zákazníka o možnosti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů a o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je s ohledem na služby v oblasti fotoproduktů, Česká obchodní inspekce.

 • Pokud v případě spotřebitelského sporu nedojde k dohodě mezi Zákazníkem a Zhotovitelem, může se Zákazník do jednoho roku od prvotního uplatnění nároku u Zhotovitele obrátit na Českou obchodní inspekci s návrhem na mimosoudní řešení sporu. Internetová adresa České obchodní Inspekce je wvw.coi.cz. Kontaktní údaje: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. E-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

 • Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

 
Závěrečná ustanovení 

 • Zhotovitel si vyhrazuje právo pozastavit zhotovování díla po předchozím oznámení Zákazníkovi bez povinnosti uhradit mu jakékoliv vyrovnání a bez ztráty nároku na úhradu vzniklých škod v případě podstatného porušení smluvních povinností ze strany Zákazníka.
   
 • Bližší informace o zpracování a ochraně osobních údajů jsou uvedeny na: rossmann-fotoshop.cz/informace-o-ochrane-osobnich-udaju.html
 • Smluvní vztahy mezi Zákazníkem a Zhotovitelem se řídí právem České republiky, zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník. Jakékoliv spory budou řešeny příslušnými soudy v České republice, není-li v právních předpisech stanoveno jinak.
   
 • Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání smlouvy o dílo (pokud není smlouva o dílo uzavřena prostřednictvím fotosáčku na prodejně ROSSMANN nebo prostřednictvím zařízení CEWE fotokiosek umístěném v prodejně ROSSMANN). Pokud vzniknou Zákazníkovi při uzavírání smlouvy o dílo náklady v souvislosti s použitím komunikačních prostředků na dálku (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí tyto náklady sám Zákazník. 
 • Zákazník není oprávněn postoupit jakoukoli pohledávku za Zhotovitelem vzniklou v souvislosti se smlouvou o dílo jakékoli třetí osobě. Takové postoupení je přípustné jen s předchozím písemným souhlasem Zhotovitele. Zákazník není oprávněn bez písemného souhlasu Zhotovitele převádět na třetí osoby jakákoli práva vzniklá ze smlouvy uzavřené na základě řádné objednávky.
   
 • Zhotovitel si vyhrazuje právo kdykoli tyto VOP změnit či doplnit v důsledku změn právních předpisů nebo jiných podstatných okolností. Tyto změny a doplňky budou účinné po jejich oznámení Zákazníkovi na internetových stránkách rossmann-fotoshop.cz a prodejnách ROSSMANN.
   
 • Zákazník bere na vědomí, že uzavírá smlouvu o zhotovení a dodání služeb a zboží, které bylo upraveno podle přání Zákazníka. Zákazník nemá podle § 1837 občanského zákoníku právo na odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu. Zákazník dále bere na vědomí, že po odeslání objednávky do výroby už nelze zakázku z technických důvodů produkčního systému stornovat a tato bude vyrobena.
   
 • V případě, že některá ustanovení těchto VOP nebo jejich příloh se stane neplatným, nejsou tím dotčena ostatní ustanovení. V takovém případě místo neplatných ustanovení v dobré víře budou sjednána náhradní ustanovení.
   
 • Nedílnou součástí těchto VOP je „Reklamační řád“ a „Ceník a dodací lhůty“. 
 • Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 29.6.2021.